Wersje językowe
 
Waluty
Regulamin

Regulamin sklep internetowego oraz warunki współpracy z Granitan s.c.
(dalej jako”Regulamin”)


 

Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nieskładanie nam zamówień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, że zgadzają się Państwo na wszystkie jego postanowienia.

1. Dane przedsiębiorcy. Podstawowe definicje i pojęcia.

1.1. Sklep internetowy www.granitan.pl („Sklep”) prowadzony jest przez spółkę GRANITAN Grzegorz Biernacki, Wojciech Zając s.c., Warszawska 135, 05-092 Łomianki, REGON: 145972268, NIP: 7010332428 („Sprzedawca” „Sprzedawcy”) – wpisana do CEIDG przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
1.2. Regulamin skierowany jest tylko do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej „Klienci”) i jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży zawartej z nami.
1.3. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
a. Nasz adres: Warszawska 135, 05-092 Łomianki.
b. Nasz adres e-mail: biuro@granitan.pl.
c. Numer telefonu: +48 22 243 34 34, +48 535 33 45 44, +48 512 966 879 (pon-pt od 9:00 do 16:00).
d. Numer naszego rachunku bankowego: 54 1140 2004 0000 3402 7413 9819 (mBank).

2. Postanowienia wstępne. Zakres świadczonych usług.

2.1. Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych z klientami Sprzedających. Zasady poniższe uznaje się za przyjęte w momencie, gdy nabywca akceptuje ofertę Granitan S.C. poprzez złożenie zamówienia lub podpisanie umowy i udostępnienia niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
2.2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej „Ustawa”) informujemy, że umieszczanie przez Państwa na naszym profilu informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
2.3. Zakres świadczeń Sprzedawcy w postaci usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
a. umożliwianie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży
b. umożliwianie rejestracji i prowadzenia Kont Użytkowników
c. przesyłanie informacji handlowych o Sprzedawcy klientom drogą elektroniczną (newsletter).

3. Rejestracja w Sklepie.

3.1. W celu skorzystania z usług Sklepu można się zarejestrować albo dokonać zakupów bez rejestracji, ograniczając się do wpisania danych do treści zamówienia. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. W celu zarejestrowania nowego konta należy:
- wypełnić i przesłać Sprzedawcy drogą elektroniczną formularz rejestracyjny z własnymi, poprawnymi i aktualnymi danymi.
- ustalić swój własny Login i Hasło.
- Zapoznać się z Regulaminem oraz potwierdzić akceptację jego treści.
3.2. Rejestracja Użytkownika następuje z chwilą przesłania mu maila od Sprzedawcy z potwierdzeniem rejestracji, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
3.3. Sprzedawca nie zarejestruje Użytkownika, jeśli podane przez niego dane są fałszywe, niekompletne, nieaktualne lub nie należą do tego Użytkownika albo gdy Użytkownikowi wcześniej zablokowano lub usunięto wbrew jego woli konto.
3.4. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania powodu żądać usunięcia swojego konta. Konto zostaje usunięte niezwłocznie, o czym Sprzedawca powiadomi w drodze mailowej.
3.5. Sprzedawca może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, w przypadku:
- Gdy Użytkownik naraził Sprzedawcę na szkodę;
- Gdy Użytkownik swoim zachowaniem naruszył prawo powszechnie obowiązujące lub Regulamin;
- Gdy blokada konta wynika z obowiązku prawnego.
3.6. Blokada konta następuje na czas uzasadniony przyczyną blokady. O blokadzie konta Sprzedawca informuje Użytkownika. Blokada lub usunięcie konta nie mają wpływu na zawarte ze Sprzedawcą przez Użytkownika umowy.

4. Ogólne warunki usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.1. Powyższe Usługi świadczone są bezpłatnie oraz na czas nieokreślony; są one skierowane tylko do przedsiębiorców. Sprzedawca nie prowadzi działalności na rzecz konsumentów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4.2. Użytkownik Sklepu może w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, zrezygnować ze świadczonych przez Sprzedawcę usług.
4.3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym PNPK zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4.4. Zdjęcia towarów są objęte ochroną prawną. Zakazane jest ich nieodpłatne używanie w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca w celach komercyjnych jest złożeniem Sprzedawcy nieodwołalnej oferty udzielenia niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto (pięćset złotych) wraz z dodatkowym prawem do wszelkich korzyści, uzyskanych z wykorzystaniem tej grafiki. Sprzedawca ma prawo przyjąć taką ofertę w ciągu 24 miesięcy od dnia powzięcia informacji o wykorzystaniu jego grafiki przed podmiot trzeci.
4.5. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany Regulaminu, jeśli konieczność zmiany wynika z nowelizacji prawa powszechnie obowiązującego, zmiany polityki firmy lub zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na postanowienia Regulaminu, a także z innych ważnych powodów. O zmianie będziecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dniowym). Zmiana Regulaminu wywołuje skutek wyłącznie na przyszłość. Regulamin w poprzednich wersjach udostępniamy poniżej w formacie PDF (link).
4.6. Zastrzegamy prawo do zawieszenia funkcjonalności Sklepu z powodów technicznych (awarie, przerwy techniczne, ulepszenia, aktualizacje), na czas niezbędnej ich obsługi. Przerwy techniczne nie naruszają zawartych z nami umów oraz nie rodzą żadnych uprawień dla Klientów.
4.7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
• urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
• włączona obsługa plików cookies
4.8. Sprzedawcy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian na przyszłość w treści wystawionych w Sklepie ofert oraz ich anulowania, jak też dodawania, zmian oraz anulowania promocji na te oferty.
4.9. Sprzedawcy informują, że zdjęcia towarów zamieszczone w ofertach obrazują typowy, abstrakcyjny wygląd towarów, co ma na celu umożliwienie wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o ich parametrach i wyglądzie. Informujemy, że mogą występować niewielkie różnice pomiędzy zdjęciem towaru a jego faktycznym wyglądem, wynikających z naturalnych różnic pomiędzy grafiką komputerową a rzeczywistością. Klient przed złożeniem zamówienia może zażądać rzeczywistego zdjęcia towaru oraz dodatkowych informacji o konkretnym towarze, który go interesuje.
4.10. Informujemy, że korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się podjęcie stosownych czynności w celu jego ograniczenia, takich jak korzystanie z programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów i programów typu firewall, a także z legalnego oprogramowania pocztowego.

5. Warunki zamówienia. Płatności.

5.1. Zamówienia mogą być składane:
a. w siedzibie Sprzedawcy
b. przesyłane na adres Sprzedającego pocztą elektroniczną
c. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu.
5.2. W przypadku złożenia zamówienia w sposób opisany w pkt 3.1.a -b do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
5.3. W przypadku złożenia zamówienia w sposób opisany w pkt 3.1.c do zawarcia umowy dochodzi w następujący sposób:
a. Zamówienia składają nam Państwo wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu poprzez: wybór Towaru, wybór formy dostawy i płatności oraz poprzez zatwierdzenie zamówienia.
b. Do zatwierdzenia zamówienia służy przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
c. Zatwierdzenie zamówienia skutkuje zawarciem z nami umowy na warunkach zamówienia oraz Regulaminu oraz wiąże się z obowiązkiem zapłaty
5.4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia weryfikujemy, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo. O wszelkich nieprawidłowościach w treści zamówienia, tak my, jak i Państwo, zobowiązują się poinformować drugą stronę niezwłocznie i w dobrej wierze, w celu skutecznego ich wyjaśnienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za podanie błędnych danych w zamówieniu.
5.5. Jeśli Państwo złożą zamówienie niezgodnie ze swoim zamiarem (np. błędy w adresie, ilości Towaru, sposobie dostawy itd.) obiecujemy ułatwić modyfikację zamówienia, tak aby odpowiadało ono Państwa preferencjom. Jednakże w uzasadnionych przypadkach zastrzegamy możliwość żądania wykonania umowy zgodnie z pierwotnym zamówieniem.
5.6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zamiaru dokonania zakupu albo wiarygodności danych podanych przez Użytkownika podejmiemy z nim próbę kontaktu telefonicznego albo mailowego. W przypadku braku kontaktu w ciągu 7 dni od pierwszej próby albo weryfikacji negatywnej Użytkownika nie wyślemy mu Towaru za pobraniem, o czym poinformujemy go mailowo podając inny sposób dokonania płatności.
5.7. W przypadku braku zamówionego Towaru niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy. Wówczas mogą Państwo:
- anulować zamówienie i żądać zwrotu wpłaconych środków,
- przyjąć zaoferowany przez nas zamienny Towar,
- zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy o czas konieczny do sprowadzenia brakującego Towaru.
5.8. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w ciągu 10 dni od poinformowania go o braku Towaru, przyjmuje się, że Użytkownik anulował transakcję i zażądał zwrotu wpłaconych środków.
5.9. Po złożeniu Zamówienia otrzymują Państwo w ciągu jednego dnia wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy.
5.10. Z chwilą zawarcia umowy Granitan S.C. wystawia fakturę proforma zgodną z zamówieniem wygenerowanym przez Klienta.
5.11. Na podstawie faktury proforma Klient w celu uruchomienia zamówienia dokonuje wpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia, co zostanie potwierdzone fakturą wystawioną przez Granitan S.C.
5.12. W przypadku dokonywania zamówień w sposób opisany w 3.1.c do zawarcia umowy nie jest konieczna rejestracja.

6. Płatności.

6.1. Użytkownik przed złożeniem zamówienia jest informowany o łącznych kosztach jego zamówienia.
6.2. Użytkownik może zapłacić za Towar: z góry bezpośrednim poleceniem przelewu na konto Sprzedawcy lub za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (dotpay) albo z dołu, za pobraniem.
6.3. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są podane w złotych polskich.
6.4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy Towaru ponosi w całości Użytkownik, chyba że w opisie aukcji podano inaczej.
6.5. Dokonują Państwo wiążącego wyboru płatności i sposobu dostawy Towaru w formularzu zamówienia, spośród dostępnych możliwości.
6.6. W przypadku odbioru osobistego nie ponoszą Państwo kosztów dostawy Towaru.
6.7. Użytkownik powinien dokonać płatności za Towar wraz z kosztami dostawy w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia, w ustalony sposób. W przypadku naruszenia tego terminu realizacja zamówienia zostaje wstrzymana, a Użytkownik zostaje wezwany do dokonania płatności w dodatkowym terminie. Jego naruszenie będzie uprawniało nas do odstąpienia od umowy.
6.8. Wystawiamy faktury VAT na podstawie obowiązujących przepisów.
6.9. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika przesyłki za pobraniem, Użytkownik powinien pokryć koszty z tego wynikłe, nałożone przez przewoźnika na Sprzedawcę. Towar wysyłany jest ponownie Użytkownikowi na jego żądanie dopiero wówczas, gdy pokryje on z góry całkowite koszty wysyłki transakcji.
6.10. W przypadku podmiotów innych niż konsumenci, Użytkownik w takim przypadku ponosi koszty magazynowania w wysokości 3,00 zł/dziennie.

7. Dostawa


7.1. Standardowy czas produkcji i dostawy na zlewy granitowe to 5-7 dni roboczych. Czas produkcji i dostawy każdej partii może ulec zmianie w zależności od wielkości zamówienia, okresu produkcyjnego, możliwości logistycznych. Termin realizacji dostaw dla zamówień złożonych i potwierdzonych przez Granitan S.C. określane są indywidualnie dla każdego zamówienia.
7.2. Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku dotrzymania terminu realizacji zamówienia, w wypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej, przerw w procesie produkcyjnym produktu oraz w przypadkach powstałych z winy Klienta, w tym nie dostarczenia przez Kupującego niezbędnych informacji związanych z zamówieniem i dostawą z wystarczającym wyprzedzeniem przed terminem. Okoliczności te powodują zawieszenie realizacji zamówienia do czasu ich ustania, w tych wypadkach Klient nie ma prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakiegokolwiek odszkodowania.
7.3. Koszty dostawy towaru na terenie Polski na zamówienia do 1000 zł brutto ponosi klient; powyżej tej kwoty towar dostarczany jest na koszt Sprzedawcy, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w umowach z klientami. Jeżeli klient bezpodstawnie nie przyjmie dostawy zostanie obciążony przez Granitan S.C. kosztami z tym związanymi, w tym kosztami zwrotu.
7.4. Korzyści, ciężary oraz ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia związane z dostawą produktów przechodzą na klienta z chwilą wydania rzeczy przewoźnikowi.
7.5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru zgodnie z potwierdzonymi przez Sprzedawcę terminem dostaw.
7.6. Wysyłka bezpośrednio do klienta tylko na listach partnera handlowego.

8. Gwarancja

8.1. Sprzedawca udziela gwarancji na towary sprzedawane w Sklepie na następujących zasadach:
a. okres gwarancji wynosi 10 lat od objęcia przez kupującego towaru w posiadanie - na korpus zlewozmywaka granitowego oraz 2 lata na korpus zlewozmywaka stalowego i polipropylenowego;
b. gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady strukturalne np. mikroszczeliny, odbarwienia, pęknięcia, odkształcenia fabryczne powstałe w procesie produkcyjnym
c. gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego montażu;
-uszkodzenia powstałe w trakcie transportu;
- dopuszczalne rozbieżności kolorystyczne;
-wady powierzchni, które istniały w chwili zakupu i nie zostały zgłoszone sprzedawcy;
- uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej konserwacji lub użytkowania;
-uszkodzenia spowodowane przeróbkami własnymi.
d. gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w produkcie;
e. gwarancja obejmuje bezpośrednio wyłącznie kupującego, nie obejmuje jego klientów, agentów ani przedstawicieli;
f. gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia;
g. gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.

9. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

9.1. Sprzedaż przez strefę B2B nie przewiduje zwrotów zakupionego towaru.
9.2. W przypadku zamówień hurtowych Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów.

10. Rękojmia


10.1. Wobec wszystkich kupujących odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest całkowicie wyłączona. Nie narusza to praw z gwarancji udzielonej przez producenta towaru.


11. Newsletter


11.1. Sprzedawca świadczy osobom zainteresowanym usługę Newsletter, polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informacji o bieżącej działalności Sprzedawcy lub informacji handlowych dotyczących jego działalności.
11.2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, do momentu wypowiedzenia umowy przez Klienta lub Sprzedawcę. Wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia i następuje natychmiast.
11.3. Niezbędnym warunkiem zamówienia usługi Newsletter jest podanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrażenie zgody na tę usługę, jak też na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych oraz na treść Regulaminu dotyczącego usługi Newsletter -poprzez kliknięcie guzika XXX.
11.4. Zapisanie się do Newslettera zostanie potwierdzone wysłanym przez nas do Klienta mailem. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od spełnienia tych samych warunków technicznych, jakie są przewidziane dla korzystania ze Sklepu.
11.5. Informujemy, że korzystanie z usługi Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się podjęcie stosownych czynności w celu jego ograniczenia, takich jak korzystanie z programów antywirusowych z aktualną bazą wirusów i programów typu firewall, a także z legalnego oprogramowania pocztowego.

12. Postanowienia końcowe


12.1. Wszystkie informacje pozyskane przez Sprzedawcę i Kupującego będącego przedsiębiorcą w ramach współpracy, objęte są tajemnicą handlową i będą uważane za poufne i jako takie nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Nie dotyczy to sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
12.2. 
W przypadku poinformowania Państwa o obniżeniu ceny naszego towaru podajemy obok nowej ceny także informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
12.3. Opinie kupujących o naszych towarach, zamieszczone w naszym sklepie są autorstwa tylko tych klientów, którzy kupili nasze towary. Nie zamieszczamy i nie zlecamy innym zamieszczania opinii nieprawdziwych ani też nie zniekształcamy opinii naszych klientów w celu promowania naszych towarów.
12.4. Nie ustalamy indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
12.5. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023 r.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl